Προφίλ/Στόχοι

Γνωρίστε την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας:

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ), με επωνυμία για τις διεθνείς σχέσεις Hellenic Biomass Association (ΗΕLLΑΒΙΟΜ), είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί διάδοχο και φυσική συνέχεια της Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας (ΕΛΛΕΒΙΟΜ), του μακροβιότερου Ελληνικού Συνδέσμου στο χώρο των ΑΠΕ γενικά και της βιομάζας ειδικότερα, ήδη από το 1990.

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ αποτελεί πλήρες μέλος, ως Εθνικός Σύνδεσμος που αντιπροσωπεύει τη χώρα μας, του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοενέργειας (Bioenergy Europe).

Σκοποί και θεμελιώδεις αρχές:

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΑΒΙΟΜ:

Η καταγραφή, η προώθηση και ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας που αφορά στην παραγωγή, εμπορία, ενεργειακή (και πάσης φύσεως βιομηχανική) εκμετάλλευση, καθώς και στις αγροτικές εφαρμογές της βιομάζας.
 
Η διάδοση και υποστήριξη των χρήσεων της βιομάζας σε εθνικό επίπεδο.
 
Η καλώς εννοούμενη προάσπιση και έκφραση των συμφερόντων του Ελληνικού κλάδου βιομάζας / βιοενέργειας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνώς.

ΜΕΣΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ:

Το Σωματείο επιδιώκει την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών με κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα:

1. Προσανατολίζει και προγραμματίζει τη δράση του με γνώμονα τους σκοπούς ίδρυσής του και τα συμφέροντα των μελών του.

2. Προβαίνει σε κάθε είδους νόμιμες ενέργειες, όπως διαβήματα, παραστάσεις, καταθέσεις υπομνημάτων, αναφορών, αιτημάτων, προτάσεων, στους αρμόδιους φορείς και Αρχές.

3. Παρέχει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη στήριξη και συμπαράστασή του σε επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με την εκμετάλλευση της βιομάζας.

4. Επικοινωνεί, συνδιαλέγεται και συνεργάζεται με άλλα Σωματεία, Συλλόγους ή Οργανισμούς που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5. Οργανώνει ή μετέχει με εκπροσώπους του σε επιστημονικά συνέδρια.

6. Εκπονεί και εκδίδει σειρά επιστημονικών μελετών.

7. Δημιουργεί Ομάδες Εργασίας / Επιτροπές με συγκεκριμένη στόχευση και αντικείμενο τη συζήτηση περί νομοθετικών εξελίξεων, νέων τεχνολογιών και τάσεων της αγοράς.

8. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα με σκοπό την προώθηση της τεχνολογίας της βιομάζας και την ενίσχυση των συμφερόντων του σχετικού επαγγελματικού κλάδου.

9.Γενικά χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Ομάδες Εργασίας:

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ συμμετέχει ενεργά σε διατομεακές Ομάδες Εργασίες παραγωγικών και κοινωνικών εταίρων που συστήνονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και άλλα συναρμόδια Υπουργεία και Δημόσιους Φορείς.

Παράλληλα, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ έχει διαμορφώσει εσωτερικές Ομάδες Εργασίας για τα ενδιαφερόμενα μέλη της, ανά θεματικό κλάδο βιώσιμης αξιοποίησης βιομάζας, οι οποίες αποτελούν πλατφόρμες ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων και διατύπωσης θέσεων του Συνδέσμου επί των αντίστοιχων θεματικών γύρω από τις οποίες συνδιαλέγεται η εκάστοτε Ομάδα Εργασίας.

Οι ενεργές Ομάδες Εργασίας των Μελών της ΕΛΕΑΒΙΟΜ αφορούν στους επιμέρους κλάδους:

 

Εφοδιαστικές Αλυσίδες Βιομάζας
Pellets
Κυκλική Βιοοικονομία